Podrška

Promoviranje

Poticanje

Prikupljanje

 

Orphani

Cilj Udruge je promocija, provedba, zaštita i unapređivanje zdravlja, obrazovanja, prava i interesa orphani, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br: 74/14) Skupština Udruge za zdravlje i obrazovanje orphani održana dana 31. svibnja 2016.godine,  donijela je
 
S T A T U T
Udruge za zdravlje i obrazovanje orphani
 
 
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište  Udruge za zdravlje i obrazovanje orphani (u daljnjem tekstu: Udruga), pravni status, zastupanje, i pečat,  ciljevi,  djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, područje djelovanja, ostvarivanje javnosti rada, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članstva i načinu vođenja popisa članova,  tijela kluba, njihov sastav i način sazivanja  sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora, prestanak postojanja udruge, imovina,  način stjecanja i raspolaganje imovinom, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge. 
 
 NAZIV I SJEDIŠTE
Članak 2.
Puni naziv Udruge je: Udruga za zdravlje i obrazovanje orphani.
Skraćeni naziv glasi: UZOO 
Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Orphans Health & Education Association.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o adresi sjedišta i promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.
Udruga djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
 
 
PRAVNI STATUS
Članak 3.
Udruga za zdravlje i obrazovanje orphani je nevladina neprofitna udruga koja ima svojstvo pravne osobe, koje stječe danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu. Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.
Udruga se slobodno udružuje u savez ili zajednicu udruga kao i u srodne međunarodne oragnizacije.
Članak 4.
Udrugu zastupa predsjednik udruge, a u slučaju spriječenosti, odsutnosti ili prijevremenog prestanka mandata iz bilo kojeg razloga zamjenik predsjednika.
U postupcima pred sudovima i upravnim tijelima, pred državnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, predsjednik udruge može za zastupanje opunomoćiti stručnu osobu. 
 
 
Cijeli statut udruge možete pročitati ovdje